Navigace: Můj chov papoušků > Je dobré vědět > Kupní smlouva

Kupní smlouva

Následujícího dne, měsíce a roku  uzavřely dále uvedené strany tuto:
                      Kupní smlouvu:
Pan/í ……………………, nar……………..bytem
/dále jen prodávající/
a
Pan/í……………………..,nar………………bytem
/ dále jen kupující /
I.
Prohlášení prodávajícího:
Prodávající tímto prohlašuje, že je vlastníkem  ( chovatelem )  prodávaného zvířete
( specifikace …..) popsaného v článku II. této kupní smlouvy a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily prodeji zvířete.
II.
Předmět prodeje:
Předmětem prodeje je …………………………………… ( pes, kůň, …) ………, popř. průkaz původu, zápis do plemenné knihy, apod.
III.
Kupní cena:
Kupní cena se stanovuje dohodou obou dotčených stran a to ve výši ……….Kč slovy /……./
Tato je splatná při podpisu této smlouvy oproti vystavení potvrzení o převzetí částky.
IV.
Prohlášení kupujícího:
Kupující tímto prohlašuje,že byl podrobně seznámen se zdravotním stavem zvířete ….
Byl mu předán očkovací průkaz zvířete, popř.  ( průkaz původu  a potvrzení o zápisu do knihy plemen ).
V.
Ostatní ujednání:
Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah podle příslušných ust. §§ obč. zák. ( zák. č. 40/64 Sb. v pl. znění ).
VI.
Prohlášení stran:
Obě strany si navzájem prohlašují,že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy:
V………..dne….
Prodávající:                                                                               Kupující:

 download/63/kupni_smlouva_zvire_obecna.doc

 
© usak.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma